Continuam publicarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Monitorizare:

SECTIUNEA a 4-a. Biroul resurse umane/juridic/economic/administrativ
Art. 43. -
(1) Biroul resurse umane/juridic/economic/administrativ functioneaza in subordinea directa a presedintelui Consiliului de monitorizare, fiind condus de un sef birou.
(2) Biroul resurse umane/juridic/economic/administrativ are urmatoarele atributii:
1. asigura prin consilierul juridic apararea drepturilor si intereselor legitime ale Consiliului de monitorizare, asigurand astfel respectarea cadrului legal;
2. avizeaza pentru legalitate, prin consilierul juridic, ordinele presedintelui, contractele de achizitie publica, precum si alte acte juridice pentru care legislatia prevede obligatia avizarii de legalitate, acorda consultanta juridica compartimentelor functionale din cadrul Consiliului de monitorizare;
3. reprezinta, prin consilierul juridic, Consiliul de monitorizare in fata instantelor judecatoresti, aceasta incluzand activitatea de intocmire a intampinarilor si raspunsurilor la intampinari, notelor de sedinta, concluziilor scrise, precum si activitatea ce tine de pledarea cauzelor in fata instantelor judecatoresti;
4. intocmeste, prin consilierul juridic, cererile de chemare in judecata si caile de atac ordinare si/sau extraordinare impotriva hotararilor judecatoresti ce vor fi semnate de catre presedintele Consiliului de monitorizare ori inlocuitorul acestuia;
5. intocmeste proiectul Programului anual al achizitiilor publice de produse, servicii si lucrari pe baza necesitatilor obiective identificate in functie de fondurile alocate prin bugetul anual, il inainteaza spre avizare conducatorului Biroului resurse umane/juridic/economic/administrativ si il supune aprobarii ordonatorului principal de credite;
6. actualizeaza, ori de cate ori este cazul, in functie de necesitatile obiective ale institutiei, Programul anual al achizitiilor publice in baza alocarilor bugetare, ca urmare a rectificarilor/redistribuirilor de buget efectuate in conditiile legii;
7. initiaza si aplica procedurile de achizitie publica in stransa corelatie cu fondurile alocate, necesitatile obiective si duratele de finalizare a contractelor aflate in derulare;
8. asigura pregatirea, initierea si atribuirea contractelor de achizitie publica, selectate in concordanta cu bugetul de stat si/sau alte surse legal constituite;
9. asigura activitatea de achizitie publica privind lucrari, bunuri si servicii finantate din surse alocate de la bugetul de stat si/sau alte surse legal constituite;
10. participa ca reprezentanti ai ordonatorului principal de credite sau ca specialisti invitati in comisiile de evaluare pentru achizitiile derulate de institutie;
11. elaboreaza/revizuieste proceduri operationale/norme interne specifice activitatilor desfasurate;
12. organizeaza si conduce evidenta contabila si analitica, conform normelor metodologice privind utilizarea acestora, emise de Ministerul Finantelor Publice;
13. intocmeste lunar balanta de verificare pentru activitatea proprie;
14. intocmeste lunar balante analitice pentru fiecare cont analitic din balanta de verificare sintetica;
15. intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale, ce se compun din bilant, cont de executie bugetara si anexe;
16. inregistreaza in contabilitate operatiunile patrimoniale in mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau intrare in institutie si sistematic in conturi analitice si sintetice;
17. verifica documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, acestea angajand raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate;
18. organizeaza si conduce contabilitatea creditelor bugetare alocate si deschise;
19. organizeaza si conduce contabilitatea imobilizarilor corporale si necorporale, a gestiunii de materiale, a obiectelor de inventar si a benzinei consumate cu autoturismele institutiei, conform reglementarilor legale;
20. organizeaza si conduce contabilitatea decontarilor cu privire la asigurarile sociale, fondul de somaj, asigurari de sanatate, impozitul pe salarii;
21. organizeaza si conduce contabilitatea avansurilor spre decontare si a celorlalti debitori;
22. organizeaza si conduce contabilitatea decontarilor pentru deplasarile interne si externe ale salariatilor institutiei;
23. organizeaza si conduce contabilitatea decontarilor pentru actiunile de protocol, conform reglementarilor legale;
24. organizeaza si conduce contabilitatea salariilor;
25. raspunde de inregistrarea obiectivelor de investitii in evidentele contabile dupa punerea acestora in functiune;
26. urmareste debitorii inregistrati in contabilitatea institutie pentru recuperarea debitelor;
27. raspunde de efectuarea inventarierilor periodice si anuale ale gestiunilor de valori materiale si banesti si de valorificarea rezultatelor acestora;
28. inregistreaza in contabilitate plusurile si/sau minusurile constatate cu ocazia inventarierii patrimoniului institutiei;
29. tine evidenta angajamentelor bugetare si legale, pentru activitatea de organizare si functionare a institutiei, concomitent cu persoana imputernicita sa exercite controlul financiar- preventiv propriu;
30. tine evidenta angajamentelor, lichiditatilor, ordonantarilor si platilor efectuate pentru toate operatiunile supuse vizei de control financiar-preventiv propriu;
31. asigura efectuarea platilor efectuate din bugetul de stat, pe baza documentatiilor primite de la structurile de specialitate;
32. controleaza si raspunde de aplicarea reglementarilor legale privind calculul drepturilor salariale si a altor drepturi de personal pentru salariatii institutiilor;
33. raspunde de corectitudinea calculului salariilor si intocmirea la timp a documentelor de plata a acestora;
34. intocmeste lucrari cu privire la plata salariilor in conformitate cu prevederile legale pentru salariatii institutiei si alimenteaza cardurile de salarii;
35. asigura aplicarea reglementarilor in vigoare cu privire la plata concediilor de odihna;
36. intocmeste lunar raportarile privind asigurarile de sanatate, contributia la fondul de somaj, CAS, precum si alte raportari conform legii;
37. intocmeste documentatia necesara in vederea achizitionarii valutei necesare deplasarilor externe finantate din bugetul de stat;
38. asigura relatia permanenta cu organele financiar- bancare, precum si cu directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice;
39. efectueaza plati prin ordine de plata sau numerar, fata de terti, dupa indeplinirea conditiilor de angajare, lichidare si ordonantare, dupa verificarea disponibilitatilor in conturile bancare, subdiviziunii bugetului aprobat de la care se face plata pentru a se stabili ca este cea corecta si corespunzatoare naturii cheltuielilor respective. De asemenea, inainte de efectuarea platii se verifica existenta tuturor documentelor justificative, semnaturile de pe documente apartinand ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta;
40. intocmeste propunerile pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, cu incadrarea in limitele comunicate de Ministerul Finantelor Publice, in baza propunerilor fundamentate ale structurilor de specialitate ale institutiei;
41. elaboreaza lucrarile privind sustinerea legii bugetului in Parlament;
42. intocmeste propunerile de repartizare pe trimestre a prevederilor bugetare, dupa aprobarea bugetului de stat/bugetului asigurarilor sociale de stat/bugetului asigurarilor pentru somaj, pe care le transmite catre Ministerul Finantelor Publice;
43. elaboreaza propuneri de rectificare a bugetului administrat pe baza propunerilor structurilor de specialitate ale institutiei;
44. asigura executia bugetara, intocmeste toate documentatiile solicitate de Ministerul Finantelor Publice;
45. monitorizeaza lunar cheltuielile de personal, cheltuielile de capital, cheltuielile pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, intocmind situatia centralizatoare a acestor categorii de cheltuieli finantate din bugetul de stat;
46. intocmeste toate situatiile/raportarile din domeniul de activitate conform legislatiei in vigoare;
47. aplica si respecta prevederile legale referitoare la gestionarea functiilor publice si functiilor contractuale din cadrul institutiei;
48. efectueaza lucrarile de evidenta si modificare a raporturilor de serviciu/munca ale personalului;
49. primeste fisele de pontaj de la compartimentele de specialitate semnate de conducerea acestora, tine evidenta concediilor de odihna, a concediilor medicale, a concediilor cu plata, a concediilor fara plata aprobate si a absentelor nemotivate;
50. solicita compartimentelor de specialitate si intocmeste programarea pentru anul urmator a concediilor de odihna ale salariatilor institutiei;
51. monitorizeaza intocmirea si actualizarea de catre conducatorii de compartimente a fiselor de post pentru posturile din structura organizatorica a institutiei si asigura gestionarea lor conform prevederilor legale;
52. asigura evidenta declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pe suport hartie, pentru personalul institutiei care are obligatia intocmirii declaratiei de avere si de interese, conform prevederilor Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin persoana desemnata prin ordin al presedintelui Consiliului de monitorizare, si transmite copii ale acestora, conforme cu originalul, Agentiei Nationale de Integritate;
53. indruma personalul de conducere implicat in procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale, in scopul aplicarii corecte a procedurilor de evaluare pentru toate situatiile mentionate de legiuitor;
54. prezinta presedintelui Consiliului de monitorizare situatia functionarilor publici/personalului contractual care au/a obtinut la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale calificativul "nesatisfacator";
55. intocmeste proiecte de ordin privind: numirea/incadrarea, promovarea, suspendarea, detasarea, mutarea, incetarea raporturilor de serviciu/de munca, reintegrari in functii, delegare de atributii, stabilirea drepturilor salariale pentru personalul institutiei, pe baza adreselor compartimentelor de specialitate/cererilor personalului sau propunerilor de numire, dupa caz;
56. intocmeste proiecte de ordin privind constituirea comisiilor de concurs/contestatii, comisiilor de disciplina si paritara;
57. intocmeste proiecte de ordin privind: statul de functii, structura, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern ale institutiei;
58. asigura evidenta ordinelor emise de presedintele Consiliului de monitorizare si comunicarea lor persoanelor interesate, dupa caz;
59. centralizeaza rapoartele privind necesarul de formare profesionala transmise de personalul de conducere din institutie;
60. elaboreaza proiectul planului de masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor publici din institutie si proiectul planului anual de perfectionare profesionala si le inainteaza conducerii institutiei;
61. asigura intocmirea si transmiterea situatiilor statistice din domeniul de competenta potrivit actelor normative in vigoare;
62. asigura respectarea prevederilor legale privind ocuparea functiilor publice, numirea si promovarea, precum si respectarea prevederilor legale privind modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din cadrul institutiei;
63. colaboreaza in domeniul gestionarii functiilor publice si functionarilor publici cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
64. solicita avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru stabilirea functiilor publice din cadrul institutiei, conform prevederilor legale;
65. solicita avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a functiilor publice de conducere numite prin ordin al presedintelui Consiliului de monitorizare, conform prevederilor legale;
66. asigura respectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea posturilor contractuale, incadrarea, promovarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului contractual din cadrul institutiei;
67. aplica legislatia privind salarizarea personalului din cadrul institutiei si propune spre aprobare drepturile salariale si de personal ale angajatilor;
68. asigura secretariatul comisiilor de concurs si contestatii pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante si intocmeste lucrarile privind numirea in functii/incadrarea in munca a candidatilor declarati admisi, pe baza proceselor- verbale ale comisiilor de concurs si in conformitate cu prevederile legale;
69. intocmeste contractele individuale de munca si actele aditionale pentru personalul contractual din cadrul institutiei si asigura evidenta acestora;
70. calculeaza vechimea in specialitate si vechimea in munca la incadrare si stabileste gradatia corespunzatoare;
71. urmareste modificarea transelor de vechime in munca pentru avansarea in gradatia superioara pentru personalul institutiei;
72. urmareste indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta ale salariatilor institutiei;
73. completeaza Registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic cu modificarile intervenite in situatia personalului contractual;
74. aplica prevederile legale referitoare la dosarele profesionale ale functionarilor publici si dosarele personale ale personalului contractual din cadrul institutiei;
75. intocmeste statul de functii al institutiei;
76. intocmeste regulamentul de organizare si functionare al institutiei, in colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul institutiei, si il inainteaza spre aprobare presedintelui Consiliului de monitorizare;
77. intocmeste regulamentul intern al institutiei, in colaborare cu compartimentele de specialitate, si il inainteaza spre aprobare presedintelui Consiliului de monitorizare;
78. elibereaza, in conditiile legii, documente pentru salariatii institutiei;
79. intocmeste si elibereaza adeverinte la solicitarea salariatilor institutiei;
80. elaboreaza propunerile de estimare a cheltuielilor privind drepturile salariale in scopul fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli;
81. asigura intocmirea formalitatilor pentru efectuarea practicii de catre studentii care solicita acest lucru si elibereaza adeverinte in acest sens;
82. colaboreaza si ofera consiliere juridica Serviciului inspectorilor de monitorizare in scopul realizarii si respectarii procedurii de inregistrare, realizare a bazei de date si sesizarea organelor competente (daca este cazul) pentru toate notificarile inregistrate conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, cu modificarile si completarile ulterioare.

(va urma)